PRIVACY & COOKIEVERKLARING – BERRT Reizen en Trainingen

 

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING

Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u een training, workshop, rit of reis (hierna activiteit) boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Naam en telefoonnummer contactpersoon bij noodgevallen
 • Gegevens over de geboekte activiteit
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

 Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw activiteit, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de activiteiten en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere (reis)dienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de (reis)dienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte activiteit, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken uw offroad ervaring om te beoordelen of u voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor uw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de activiteit.
 • Wij verwerken mogelijk de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering indien deze verplicht is bij een reis.

 Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/ medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen uw persoonsgegevens (en derhalve ook uw online account) tot uiterlijk twee jaar na inloggen of boeking van de activiteit bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen na 30 dagen na de activiteit worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan (reis)dienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de activiteit, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het betalingssysteem (Certo-Escrow), het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU

Vindt uw activiteit plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale (reis)dienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De (reis)dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

EVALUATIE EN GASTENBOEK

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen in het geval van een evaluatie van een activiteit gegevens waaronder uw naam, de afgenomen training of reis, uw beoordelingen van de training of reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de evaluatie.

 Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken dienstverlener.
 • Wij gebruiken de gegevens, in het geval van een bericht in het online gastenboek, om potentiele klanten te informeren over uw ervaring met de activiteit.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en (reis)dienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de activiteit bewaard. In het geval van een bericht in het online gastenboek voor onbepaalde tijd.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de uitvoering van de evaluatie kan gebruik worden gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de training- of reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen uw e-mailadres.

 Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, wordt uw emailadres gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen.

Grondslag

Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele aanbod aan haar klanten.

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

 Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

BROCHURE

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw geslacht, naam, adres, woonplaats, bij de aanvraag van een gedrukte brochure. Wij verzamelen gegevens waaronder uw geslacht, naam en e-mailadres bij de aanvraag van een digitale brochure.

 Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u een brochure aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen.

 Grondslag

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat u ons verzoekt de brochure toe te zenden.

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden 3 maanden na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

 Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de digitale brochure maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

 

KLACHTEN OVER DE ACTIVITEIT

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw geslacht, naam, de afgenomen activiteit, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de activiteit gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken (reis)dienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en (reis)dienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de (reis)dienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • wij bij onze medewerkers een privacycultuur stimuleren.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: BERRT Reizen en Trainingen
ADRES: Hommel 9, 7317 BL Apeldoorn
E-MAIL: werner@berrt.nl

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

 Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Print Friendly, PDF & Email